Igauņu tradīcijas un svētki

 

Ilze Zagorska

Tartu Universitātes Valodu centrs

2012

 

 

Tutvustus

Õpiobjekt on mõeldud üliõpilastele, kes õpivad läti keelt võõrkeelena tasemel A2 või B1.

Õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada Eesti rahvakalendri tähtpäevi, nendega seotud kombeid, toite jne. Oluline osa on uue sõnavara omandamisel, õppijate kuulamis- ning hääldamisoskuse arendamisel.

Harjutusvara on mõeldud iseseisvaks tööks lisana auditoorsele tööle. Iseseisva töö maht on 6 -8 tundi.

Pärast materjali läbimist õppija

  • teab ja tunneb Eesti rahvakalendri olulisemaid tähtpäevi
  • teab rahvakalendri tähtpäevadega seotud spetsiifilist sõnavara
  • on õppinud või korranud tegusõna kolmandat isikut olevikus ja lihtminevikus
  • on arendanud kuulamisoskust

Apraksts latviešu valodā

Mācību objekts ir paredzēts studentiem, kas apgūst latviešu valodu kā svešvalodu A2 vai B1 līmenī.

Mācību objekta mērķis ir iepazīstināt ar igauņu tradīcijām un svarīgākajiem svētkiem, uzzināt vairāk par igauņu paražām, tradicionālajiem ēdieniem utt. Svarīgi ir apgūt jauno vārdu krājumu, attīstīt klausīšanās un izrunas prasmes.

Uzdevumi ir paredzēti kā patstāvīgais darbs papildus auditorijā apgūtajam. Patstāvīgā darba apjoms ir 6-8 stundas.

Pēc materiāla apgūšanas skolnieks/students

  • būs iepazinis igauņu tautas kultūru, tradīcijas un nozīmīgākos kalendāra svētkus;
  • pratīs izmantot ar svētkiem saistītu specifisko vārdu krājumu;
  • būs iemācījies vai atkārtojis darbības vārda trešo personu tagadnē un pagātnē;
  • būt attīstījis klausīšanās prasmes.